Onafhankelijke denkers.

Wat denkers doen

Denken

Denken is een bewust proces waarbij een voorstellingherinnering of idee wordt gevormd zonder directe stimulus door de zintuigen. Denken of nadenken is in zijn concrete betekenis het laten werken van het verstand: een reeks voor­stel­lin­gen van de geest be­wust op el­kaar doen vol­gen om ver­schil, over­een­komst of oor­za­ke­lijk ver­band te vin­den en begrippeninzicht en oordelen te vor­men.bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Denken

Een onafhankelijk denker is een persoon die aan de hand van feiten zijn eigen afweging maakt en binnen de informatie beschikbaar zijn eigen mening en oordeel bepaalt. De onafhankelijke denker is autonoom in zijn denken en vrij van verplichting tot anderen. De onafhankelijke denker weet de waarde en maakt gebruik van de onafhankelijke positie en objectiviteit van wetenschap. Wetenschap en ervaring worden gebruikt om concepten te genereren die zorgen voor innovatie ten behoeve van de maatschappij.

Stof tot nadenken

Een idee als begin van verandering

Photo by Fernando Andrade on Unsplash

Zorg

Ziektekosten en het solidariteitsbeginsel

Op dit moment zijn er een aantal ziektebeelden die voor een significant deel door “lifestyle” veroorzaakt zijn en die direct drukken op het gezamenlijke zorgbudget. De verdeling van de kostenlast en de bereidheid tot solidariteit in de zorgfinanciering is een punt van bezorgdheid. Ons verzekeringsprincipe stoelt op solidariteit en financieel-risico-spreiding op basis van premieafdracht door iedereen. Het doel is bijstand voor diegenen die pech hebben ziek te worden. Die solidariteit moet gekoesterd worden.